लोकसभा अध्यक्षों की सूची

no.NameDuration
1. GV Mavalankar 1952-1956
2. M Ananthasayanam Ayyangar 1956-1957
3. Sardar Hukam Singh 1956-1957
4. N Sanjiva Reddy 1967-1969, 1977-1977
5. GS Dhillon 1969-1971, 1971-1975
6. Bali Ram Bhagat 1976-1977
7. KS Hegde 1977-1980
8. Bal Ram Jakhar 1980-1985, 1985-1989
9. Rabi Ray 1989-1991
10. Shivraj V Patil 1991-1996
11. PA Sangma 1996-1998
12. Ganti Mohana Chandra Balayogi 1998-1999,  1999-2002
13. Manohar Joshi 2002-2004)
14. Somnath Chatterjee 2004-2009
15. Meira Kumar 2009-2014
16. Sumitra Mahajan 2014-2019
17. Om Birla 2019-incumbent